Termeni si conditii

1.    DATE DE IDENTIFICARE

Complexul Scolar CRONOS este o unitate particulară de învățământ cu sediul în București, Str. Chibzuinței nr. 15-17, Sector 6, având CUI: 29309056, cod SIRUES 407349039, cod SIIIR 4061204291, denumit in continuare „organizație furnizoare de educație”

 

2.    AUTORIZĂRI/ACREDITĂRI

Procesul instructiv-educativ se desfășoară în conformitate cu curriculumul româneasc în baza acreditărilor/autorizărilor emise de Ministerul Educației Naționale pe următoarele niveluri de învățământ:

·      Nivel liceal, profil teoretic, filiera „umanistă”, specializarea „filologie” acreditat prin O.M.E.C.S. 5696/12.11.2015

·      Nivel postliceal, domeniul „sănătate și asistență pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” și „asistent de farmacie”, autorizat prin O.M.E.N. 4475/09.08.2013

·      Nivel postliceal, domeniul „economic”, calificările profesionale „asistent de gestiune” și „agent vamal”, acreditat prin O.M.E.C. 5636/14.11.2006

 

3.    COSTURI

Costul școlarizării este finanțat prin taxa de școlarizare și prin finanțarea primită de școală, ca unitate de învățământ acreditată, în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale HGR 136/2016.

Cuantumul taxelor de școlarizare este stabilit anual de consiliul de administrație al școlii.

Taxele de școlarizare se achită integral la semnarea contractului sau in rate.

Cuantumul taxelor de școlarizare, numărul de rate și reducerile aplicabile sunt prevăzute în contractul de școlarizare și afișate pe site-ul școlii.

 

4.    DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA CALITĂȚII DE ELEV

Dobândirea calității de elev se obține prin înscrierea în unitatea de învățământ și semnarea contractului de școlarizare pentru anul școlar în curs.

Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile iniţiate de unitatea de învăţământ.

Contractul de școlarizare se reînnoiește anual, exercitarea calității de elev fiind condiționată de semnarea acestuia înainte de începerea cursurilor.

În cazul elevilor transferați din alte unități de învățământ, contractul de școlarizare se semnează la data transferului.

 

5.    ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează prin ajungere la termenul stabilit.

Alte modalități de încetare a contractului:

·      Prin rezilierea unilaterală de către Organizația furnizoare de educație ca urmare a săvârșirii unor abateri grave sau ca urmare a deciziei Consiliului de Coordonare.

·      Ca urmare a solicitării scrise, facute în timpul anului școlar, privind retragerea/transferul elevului. Solicitarea pentru acest motiv trebuie adusă la cunoștinta organizației furnizoare de educație cu 15 zile înainte de producerea evenimentului și se poate face numai în perioada stabilită prin normele speciale în vigoare. Nerespectarea termenelor de comunicare mai sus amintite, nu crează obligatii pentru Organizația furnizoare de educație.

 

6.    RETURNAREA TAXELOR

În cazul nerealizării contractului din culpa elevului (absenţe nemotivate, situaţii şcolare nefinalizate, abateri grave etc.), cât și în cazul transferului/retragerii elevului, Organizația furnizoare de educație nu este obligată la restituirea taxelor achitate.

 

7.    ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

Actele de studii se eliberează în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar” aprobat prin O.M.E.N.C.S. 3844/2016.

Actele de studii se eliberează cu condiţia achitării în prealabil a tuturor obligaţiilor financiare sau de altă natură către unitatea de învăţământ.